Skip to main content

Polityka prywatności Kancelarii Prawnej Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k.

 

I. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej „Polityka”) Kancelarii Prawnej Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000857988, NIP: 5252834635, REGON 386953614, (dalej „Administrator”).  

 1. Celem Polityki jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Administratora (dalej „Użytkownik”). Polityka zawiera również̇ informacje dotyczące uprawnień́ osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. 
 2. Podstawę̨ prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO. 
 3. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź́ osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając strony internetowe administrowane przez Administratora (np. przechodząc za pomocą ̨ linku na stronę ̨ znajdującą ̨ się̨ w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.  
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kancelaria@frejowski.com lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

 

II. Administrator danych osobowych 

 

 1. Kancelaria Prawna Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k. jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego pod adresem www.frejowski.com(dalej „Serwis internetowy”), którzy odwiedzili i skorzystali z funkcjonalności oferowanych przez stronę̨ internetową administrowaną przez Kancelarię Prawną Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k.. 
 2. Administrator może pozyskiwać́ dane osobowe Użytkowników w szczególności poprzez: 
  1. kontakt Użytkowników z Administratorem za pośrednictwem dostępnych w Serwisie internetowym formularzy kontaktowych i przekazanie danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią ̨ wiadomości,
  2. zamieszczenie przez Użytkowników komentarzy lub opinii w Serwisie internetowym,

  1. zapisanie się̨ przez Użytkowników do listy mailingowej Administratora w celu otrzymywania informacji na temat usług oferowanych przez Kancelarię Prawną Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k., 
  1. bezpośredni kontakt w drodze rozmów telefonicznych, drogą elektroniczną, a także listownie,
  2. złożenie przez kandydatów na pracowników dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej należące do Administratora bądź́ poprzez serwisy pośredniczące,
  3. instytucje państwowe i organy władzy publicznej, które w ramach prowadzonych przez nie postępowań́, dokonują̨ przekazywania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa.
 1. Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się̨ w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą̨, a także mogą̨ zostać́ pozyskane od osób trzecich.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą̨, Administrator może je przetwarzać́ w niezbędnym zakresie. 

 1. W celu skontaktowania się̨ z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie internetowym w związku ze złożeniem pytania lub przesłanym zgłoszeniem, przetwarzane są̨ dane osobowe Użytkowników takie jak: imię̨ i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania. 
 3. W celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną informacji na temat usług świadczonych przez Kancelarię Prawną Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k. przetwarzane są ̨ dane osobowe Użytkowników takie jak: imię̨, nazwisko, adres e-mail.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest utrzymywanie przez Administratora stałego kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji o świadczonych usługach. 

 1. W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń́ i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych będą ̨ przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą, s̨ ą następujące podmioty, którym przekazywane są ̨ dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane: 
  1. upoważniony personel oraz współpracownicy Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, usługi dotyczące obsługi klienta),
  3. właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną ̨ zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo ̨ też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań́ lub działań́ związanych bezpieczeństwem lub obronnością̨, dla określonych prawem zadań́ realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 

V. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

1. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z aplikacji, których serwery zlokalizowane są ̨ poza EOG, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze stron internetowych mogą̨ być́ przekazywane do państw trzecich. W związku z tym, Administrator zadbał o to, aby korzystać́ wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają ̨ w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym: 

 1. dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Administratorem, przechowywane są ̨ przez 12 miesięcy;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (podatkowych) będą ̨ przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują̨ przechowanie danych; 
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą ̨ przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę̨, której dane dotyczą ̨ lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą ̨ przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń́;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę̨, której dane dotyczą.̨

VII. Prawa przysługujące podmiotom danych

1. Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą ̨ uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo do: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań́ związanych z marketingiem bezpośrednim.
 2. Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisów internetowych może zostać́ w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność́ z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.
 3. Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do: 
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji, 
  2. wywiązania się̨ z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
  1. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
 1. Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą ̨ zostać́ zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@frejowski.com bądź́ listownie na adres siedziby Administratora podany powyżej.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

1. Państwa dane mogą ̨ być́ przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą ̨ zautomatyzowane.

 

 

 

VIII. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed ich bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO. Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność́, integralność́ i dostępność́ usług przetwarzania przekazanych danych osobowych. 

 

IX. Pliki cookies 

 

 1. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają ̨ Administratorowi analizować́ ruch sieciowy i rozpoznają, która ̨ część́ strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają ̨ Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają̨ automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki. 
 2. Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies, a także piksel Facebooka. Sesyjne pliki cookies są ̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają̨ Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty w Serwisach internetowych i dostosowanie Serwisów do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają ̨ w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Korzystając z Serwisów internetowych, Użytkownik wyraża zgodę̨ na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać́ i kontrolować́ je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać́, że usunięcie bądź́ zablokowanie plików cookies może wpłynąć́ na sposób korzystania z Serwisów internetowych. 
 3. W celu monitorowania i ulepszania Serwisów internetowych gromadzone są ̨ zbiorcze informacje na temat Użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL Użytkownika, z którego trafia na strony internetowe Administratora i pod który się̨ udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić́ ogólne statystyki, zbierać́ dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać́ te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają ̨ żadnych danych osobowych. Do celów statystycznych Administrator korzysta z usług takich dostawców jak: Google Analytics. 
 4. W związku z korzystaniem z usług Google’a Administrator informuje, że:
  1. Google Analytics zbiera dane o ruchu użytkowników między innymi za pomocą ̨ plików cookies dotyczących reklam Google oraz anonimowych identyfikatorów;
  2. w żaden sposób nie umożliwia połączenia danych osobowych swoich użytkowników z anonimowymi informacjami gromadzonymi dzięki funkcjom Google.
 5. Każdy Użytkownik może wyłączyć́ opcje reklamowe stosowane przez Google’a za pomocą̨ ustawień́ reklam, ustawień́ reklam aplikacji mobilnych, jak również̇ narzędzi blokowania reklam, które znajdują ̨ się̨ pod adresami internetowymi:
   1. httpps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   2. https://www.networkadvertising.org/choices/  

 

X. Wtyczki społecznościowe

 

1. W Serwisie internetowym stosowana jest tzw. wtyczka społecznościowa przekierowująca do profilu Administratora prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook. Za pomocą ̨ funkcjonalności, jakie oferuje ta wtyczka, Użytkownicy mogą ̨ udostępnić́ poszczególne treści lub podzielić́ się̨ nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę̨, że korzystając z tej wtyczki dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są ̨ gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się̨ z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 

XI.     Prawo do skargi

 

1. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

XII.    Postanowienia końcowe

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują ̨ unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 03 marca 2023 r.