Skip to main content

Specjalizacje

Pomoc kredytobiorcom

Pomoc kredytobiorcom

Pomagamy kredytobiorcom w sporach z bankami, w sprawach umów kredytowych zawartych w walucie obcej oraz PLN na każdym etapie postępowania, począwszy od analizy umów kredytowych, poprzez postępowanie polubowne oraz sądowe, aż po wszelkie formalności prowadzące do pomyślnego zakończenia sprawy.

Doradztwo korporacyjne
i transakcyjne

Doradztwo korporacyjne i transakcyjne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek prawa handlowego. Negocjujemy kluczowe kwestie organizujące działalność przyszłego przedsiębiorstwa, w tym złożone umowy inwestycyjne. Doradzamy w sprawach łączenia, podziału i przekształcenia przedsiębiorstwa spółki. Przygotowujemy opinie prawne w sprawach szczególnie skomplikowanych. Oferujemy usługi due diligence, w tym związane z przejęciem, przekształceniem, podziałem, połączeniem oraz zbyciem przedsiębiorstwa spółki. Prowadzimy procesy związane z przymusowym wykupem i umorzeniem akcji (squeeze out, reverse squeeze out, buy back). Przygotowujemy spółki do oferowania akcji na rynku publicznym.

Bankowość, finanse, rynki kapitałowe

Bankowość, finanse, rynki kapitałowe

Doradzamy zarządzającym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, otwartymi oraz powszechnymi programami emerytalnymi. Przygotowujemy analizy dotyczące przyszłych emisji, memoranda i inne dokumenty związane z ofertą. Prowadzimy zastępstwo prawne przed organami KNF, KDPW, GPW, TGE. Przygotowywaliśmy i nadzorowaliśmy emisje akcji oraz obligacji korporacyjnych. Dbamy o zgodność z obowiązującym prawem prowadzonych procedur, w tym subskrypcji papierów wartościowych, konsorcjum dystrybucyjnego, budowania książki popytu, przydziału papierów wartościowych. Wśród naszych Klientów znajdują się m.in. TFI, Domy Maklerskie, Fundusze VC, PE, Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI, AFI).

Spory sądowe
i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Uczestniczyliśmy w szeregu złożonych i wielowątkowych postępowań z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego. Reprezentowaliśmy instytucje, spółki oraz osoby fizyczne. Uzyskaliśmy precedensowe rozstrzygnięcia w ważnych, z punktu widzenia obrotu prawnego, sprawach.

Prawo konstytucyjne i ochrona praw człowieka

Prawo konstytucyjne i ochrona praw człowieka

Jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku świadczymy wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa konstytucyjnego i ochrony praw człowieka, poparte współpracą z wiodącymi ośrodkami akademickimi i członkostwem w licznych krajowych i międzynarodowych gremiach eksperckich. Jesteśmy autorami szeregu uznanych na rynku prawniczym publikacji i opracowań naukowych – w tym monografii i podręczników akademickich – na temat ochrony praw i wolności jednostki oraz innych zagadnień, istotnych z punktu widzenia ustroju państwa polskiego i systemu organów władzy publicznej w Polsce. Od strony praktycznej posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi organami ochrony prawnej. Z uwagi na pełnione funkcje eksperckie uczestniczyliśmy także w szeregu procesów legislacyjnych, opiniując projekty nowych aktów normatywnych (w tym ustaw) oraz dokonując oceny prawnej w zakresie zgodności z Konstytucją RP regulacji ustawowych i podustawowych.

Energetyka i ochrona środowiska

Energetyka i ochrona środowiska

Zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zajmujemy się problematyką ochrony środowiska oraz tzw. krajową transformacją energetyczną. Jesteśmy niezależnymi ekspertami liczących się gremiów branżowych oraz autorami lub współautorami ponad 950 publikacji lub opracowań naukowych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i prawa energetycznego. Od strony praktycznej doradzamy spółkom z sektora energetycznego oraz infrastrukturalnego w kontekście prawa polskiego, unijnego oraz umów międzynarodowych. Aktywnie wspieramy naszych Klientów w transakcjach przejęcia aktywów energetycznych, w tym finansowania dłużnego w projektach OZE. Negocjujemy umowy EPC, BoP, TSA, a także umowy związane z handlem energią elektryczną. Zajmujemy się złożonymi zagadnieniami dotyczącymi całego spektrum regulacji środowiskowych i energetycznych, opiniujemy i sporządzamy audyty i analizy środowiskowe, a także zapewniamy reprezentację przed organami ochrony środowiska, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz w kontaktach ze służbami Komisji Europejskiej.

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Świadczymy usługi doradcze na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz IT w zakresie wszystkich aspektów ich funkcjonowania na rynku. Tworzymy, weryfikujemy i negocjujemy umowy (m.in. operatorskie, dystrybucyjne, licencyjne, wdrożeniowe). Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UKE i Prezesem UOKiK, a także w kontaktach z innymi operatorami oraz dostawcami sieci krajowych i zagranicznych. Doradzamy w kwestiach regulacyjnych, public affairs, praw abonentów i procedur reklamacyjnych. Wspomagamy przy zarządzaniu oraz zbywaniu częstotliwości (w tym 5G) oraz w postępowaniach selekcyjnych na rezerwacje częstotliwości.

Obrót specjalny
i bezpieczeństwo

Obrót specjalny i bezpieczeństwo

Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z obronnością i bezpieczeństwem, w szczególności w zakresie zastosowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Współpracujemy z grupą doświadczonych profesjonalistów, która zdobyła swoje umiejętności w trakcie służby w obszarze bezpieczeństwa. Posiadamy szeroki zakres wiedzy praktycznej oraz dysponujemy sprawdzonymi narzędziami, które wykorzystujemy w trakcie realizacji projektów o charakterze specjalnym. Zapewniamy wsparcie ubiegającym się o udzielenie zamówień w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz w procesie negocjowania umów offsetowych. Identyfikujemy zagrożenia, tworzymy i udoskonalamy polityki i systemy bezpieczeństwa w organizacji, wykonujemy audyty bezpieczeństwa, przeprowadzamy szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej w obszarze bezpieczeństwa, a także doradzamy w kontaktach z organami administracji publicznej oraz służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa.
 

Inwestycje
i nieruchomości

Inwestycje i nieruchomości

W ramach naszej praktyki zawodowej od wielu lat zajmujemy się obsługą prawną szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego dotyczącego autostrad, obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Posiadamy również ugruntowane – i poparte współpracą z wieloma podmiotami – doświadczenie w zakresie obsługi transakcji na rynku nieruchomości. Zapewniamy doradztwo prawne w licznych postępowaniach istotnych dla rynku nieruchomości, m.in. w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, dotyczących udzielenia i stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, czy też prowadzonych w oparciu o przepisy prawa wodnego oraz specustaw, w tym tzw. specustawy drogowej. Doradzamy ponadto licznym podmiotom – w tym podmiotom z branży deweloperskiej – w sporach z zakresu prawa nieruchomości, toczącymi się m.in. przed organami władzy publicznej (również szczebla centralnego), sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Upadłość
i restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja

Doradzamy osobom reprezentującym spółki prawa handlowego począwszy od etapu zidentyfikowania zagrożenia niewypłacalnością, poprzez wybór najlepszej drogi postępowania, przygotowywanie pism procesowych i wymaganej dokumentacji w procesie restrukturyzacyjnym czy upadłościowym, skończywszy na reprezentacji dłużnika lub wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Współpracujemy i wspieramy doradców restrukturyzacyjnych (syndyków), zarządców przymusowych, zarządców tymczasowych oraz innych specjalistów działających w warunkach prawa restrukturyzacyjnego.

Własność intelektualna, nowe technologie, R&D

Własność intelektualna, nowe technologie, R&D

Bazując na naszej szerokiej wiedzy teoretycznej, praktycznej i technicznej z zakresu nowych technologii i R&D, świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne, podatkowe i transakcyjne, a także doradztwo w pozyskiwaniu środków publicznych i prywatnych oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Zapewniamy wsparcie w rozstrzyganiu wątpliwości dotyczących kwalifikacji prawnej innowacyjnych produktów lub usług oraz prawa własności intelektualnej – w tym praw autorskich, patentów czy znaków towarowych.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych – zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Świadczymy obsługę prawną w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny oferty i wzoru umowy realizacyjnej. Wśród naszych Klientów znajdują się duże, polskie i zagraniczne, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze. Reprezentujemy zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym. Doradzamy także podczas procesu realizacji zamówienia publicznego. Opiniujemy pojawiające się wątpliwości na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz w toku jego realizacji. Oceniamy prawne możliwości dochodzenia roszczeń mogących powstać podczas wykonania zamówienia oraz podejmujemy się procesu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, arbitrażu lub postępowania sądowego.