Skip to main content

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Prawną Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został wprowadzony stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) i określa sposób świadczenia przez Kancelarię Prawną Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kancelaria Prawna”) Usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.frejowski.com.
 2. Kancelaria Prawna świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu kontaktu z Kancelarią. Usługa ta ma na celu przeprowadzenie bezpłatnej konsultacji, analizy przedstawionych dokumentów oraz udzielenie pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń od banków lub instytucji pożyczkowych wynikających bądź związanych z zawartymi umowami kredytowymi.

§ 2. Definicje

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej lub prawnej, ujawnione przez Użytkownika, a zgromadzone oraz przetwarzane przez Kancelarię Prawną w celach określonych w Regulaminie,
 2. Formularz kontaktowy – elektroniczne oświadczenie Użytkownika wyrażające chęć skorzystania z Usług Kancelarii zawierające dane kontaktowe Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Kancelaria Prawna – Kancelaria Prawna Frejowski Twardygrosz Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000857988, NIP: 5252834635, REGON 386953614, adres e-mail kancelaria@frejowski.com.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), określający sposób świadczenia przez Kancelarię Prawną Usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy, a także zawierający politykę prywatności.
 5. Usługa – czynności podejmowane przez Kancelarię Prawną mające na celu pośredniczenie w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikiem i Kancelarią Prawną.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Kancelarii Prawnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 3. Regulamin

 1. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię Prawną,
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria Prawna,
   2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem www. frejowski.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.2

§ 4 Rodzaj i zakres świadczonych Usług drogą elektroniczną

 1. Kancelaria Prawna świadczy Usługi, o których mowa w § 1 powyżej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik, w celu otrzymania Usługi, o której mowa w § 1 powyżej, podaje swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Kancelarii Prawnej lub za pośrednictwem adresu e-mail Kancelarii Prawnej.
 3. W celu umożliwienia Kancelarii Prawnej świadczenia Usługi, o której mowa w § 1 powyżej, Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Usługa ma na celu jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Kancelarią Prawną a Użytkownikiem. Przez wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego nie dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług prawnych pomiędzy Kancelarią Prawną a Użytkownikiem.
 5. Kancelaria Prawna nie jest zobowiązana do kontaktu z Użytkownikiem, który przesłał swoje dane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 6. Przeprowadzenie przez Kancelarię Prawną analizy przesłanych przez Użytkownika dokumentów uzależnione jest od wyników kontaktu drogą telefoniczną lub korespondencji elektronicznej pomiędzy Kancelarią Prawną a Użytkownikiem. Kancelaria Prawna nie jest zobowiązana do przeprowadzenia analizy przesłanych przez Użytkownika dokumentów.
 7. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja konta w serwisie.

§ 5 Zasady korzystania z serwisu internetowego

 1. Do korzystania z serwisu internetowego Kancelarii Prawnej niezbędny jest:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa.
 2. Kancelaria Prawna, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Korzystanie ze serwisu Kancelarii Prawnej oznacza akceptację Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 6 Prawa i obowiązki Kancelarii Prawnej i Użytkownika

 1. Kancelaria Prawna zobowiązuje się do świadczenia Usługi w sposób stały, zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją serwisu internetowego.
 2. Kancelaria Prawna ma prawo do:
  1. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin.
  2. zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kancelarii Prawnej oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownika obowiązuje również zakaz podejmowania prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym prób uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz bezprawnego uzyskiwania danych.
 4. W wypadkach naruszenia postanowień Regulaminu, Kancelaria Prawna będzie wykonywać ciążące na nim obowiązki wynikające z obowiązującego prawa.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Kancelarię Prawną Usługami należy składać pisemnie na adres Kancelarii Prawnej: ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, zwłaszcza jeżeli uważa, że Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną nie są realizowane zgodnie z niniejszym regulaminem, Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną są złej jakości lub poprzez świadczone przez Kancelarię Prawną Usługi prawa Użytkownika zostały naruszone.
 3. Reklamacje składane przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Kancelarię Prawną powinno określać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres e-mail Użytkownika,
  3. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Kancelaria Prawna zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Użytkownik o decyzji Kancelarii Prawnej co do rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Kancelaria Prawna wskazuje, że o zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej decyduje data stempla pocztowego na przesyłce adresowanej do Użytkownika, zawierającej odpowiedź na reklamację.
 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej Kancelaria Prawna poinformuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług Kancelarii Prawnej, a wynikające:
  1. z błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  3. z posiadania przez Użytkownika łącz telekomunikacyjnych o zbyt niskiej przepustowości lub przepływności,
  4. z działalności podmiotów trzecich, za których działania Kancelaria Prawna nie odpowiada.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis internetowy jest własnością Kancelarii Prawnej i wszelkie treści zamieszczone w serwisie internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii.
 2. Użytkownik może wykorzystywać serwis internetowy i dane na nim zamieszczone wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności, klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Kancelarią Prawną (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), w celu świadczenia usług przez Kancelarię Prawną, w tym pomocy prawnej drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym m.in. dokonania rozliczeń podatkowych, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz w celach zapobiegania oszustwom, podtrzymywania dobrych relacji biznesowych, realizacji działań archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 3. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu marketingu własnego Kancelarii Prawnej (przesyłanie newslettera, gromadzenia opinii o Usługach świadczonych przez Kancelarię Prawną) dotyczącego Usług świadczonych przez Kancelarię Prawną.
 4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Prawną danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@frejowski.com lub pisemnie na adres Kancelarii Prawnej (ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa) „ochrona danych osobowych”.
 5. Zakres powierzonych Kancelarii Prawnej danych osobowych obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 6:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres Użytkownika,
  3. numer PESEL Użytkownika,
  4. numer telefoniczny Użytkownika,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  6. inne dane przekazane bezpośrednio przez Użytkownika.
 6. Administrator i Użytkownika mogą indywidualnie określić zakres przekazanych do przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą:
  1. w celu wykonania umowy/umów – przez okres obowiązywania umowy,
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
  3. w celu wypełnienia ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej − do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu;
  5. w celach marketingowych – do czasu ustania celu biznesowego lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 8. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa. Po otrzymaniu sprzeciwu administrator danych przestanie przetwarzać dane Użytkownika w powyższych celach, co do których Użytkownik wyraził sprzeciw, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach zawarcia i realizacji5 umowy, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów prawnych administratora danych lub strony trzeciej − podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z administratorem danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Odbiorcami danych Użytkownika są następujące kategorie podmiotów:
  1. podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. sądy i organy administracyjne),
  2. banki, do których kierowane są roszczenia,
  3. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. nasi pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług),
  4. inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w toku realizacji umowy np. (I) instytucje płatnicze − w przypadku dokonywania opłat sądowych/skarbowych w imieniu Użytkownika; (II) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (III) operatorzy pocztowi i kurierzy; (IV) dostawcy usług doradczych oraz księgowo-finansowych, (V) podmioty zajmujące się profesjonalnym niszczeniem dokumentów.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 marca 2023 r.
 2. Kancelaria Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.frejowski.com tekstu jednolitego Regulaminu. W momencie akceptacji regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania.
 3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii Prawnej.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 03 marca 2023 r.